Právne zásady

Zrieknutie sa zodpovednosti týkajúcej sa webovej stránky

Informácie poskytované spoločnosťou Webbona s.r.o. („my“, „nás“ alebo „náš“ ) na https://www.webbona.sk („stránka“) slúžia len na všeobecné informačné účely. Všetky informácie na stránke sú poskytované v dobrej viere, avšak neposkytujeme žiadne vyjadrenie ani záruku akéhokoľvek druhu, výslovnú alebo implicitnú, týkajúcu sa presnosti, primeranosti, platnosti, spoľahlivosti, dostupnosti alebo úplnosti akýchkoľvek informácií na stránke. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEMÁME VOČI VÁM ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO ŠKODU AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNÚCA V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA STRÁNKY ALEBO SPÔSOBENIA SA NA AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ NA STRÁNKE. VAŠE POUŽÍVANIE STRÁNKY A AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE NA STRÁNKE JE VAŠE SPOĽAHNUTIE SA VÝHRADNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO.

VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ

Chcete zverejniť jednu z našich fotografií? Stačí nás kontaktovať a vypracujeme licenciu.

Vyhlásenie pridružených spoločností

Stránka môže obsahovať odkazy na pridružené webové stránky a my dostávame pridruženú províziu za akékoľvek nákupy, ktoré uskutočníte na pridruženej webovej lokalite pomocou takýchto odkazov. Medzi našich pridružených spoločností patria: N/A

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Stránka môže obsahovať posudky používateľov našich produktov a/alebo služieb. Tieto posudky odrážajú skutočné skúsenosti a názory takýchto používateľov. Skúsenosti sú však pre týchto konkrétnych používateľov osobné a nemusia nevyhnutne predstavovať všetkých používateľov našich produktov a/alebo služieb. Netvrdíme a nemali by ste predpokladať, že všetci používatelia budú mať rovnaké skúsenosti. VAŠE INDIVIDUÁLNE VÝSLEDKY SA MÔŽU LÍŠIŤ. Posudky na stránke sa predkladajú v rôznych formách, ako je text, zvuk a/alebo video, a pred ich zverejnením ich kontrolujeme. Posudky sú upravené pre stručnosť a gramatiku. Názory a názory obsiahnuté v posudkoch patria výlučne jednotlivým používateľom a neodrážajú naše názory a názory. Nie sme pridružení k používateľom, ktorí poskytujú posudky, a používatelia nie sú za svoje posudky platení ani inak kompenzovaní.

Autorská licencia/sublicencia

Ak je Produkt výsledkom tvorivej duševnej činnosti Vlastníka alebo niektorého z jeho zamestnancov, agentov, dodávateľov alebo partnerov (dielo chránené autorským právom), Používateľovi Vlastník udeľuje licenciu alebo prípadne sublicenciu bez územnej obmedzenie a na čas a rozsah potrebný na dosiahnutie Zmluvy a Užívateľ akceptuje takúto licenciu alebo sublicenciu.

Pravidlá povolení

Zásady povolení – Obsahuje informácie týkajúce sa povolenia na používanie, zdieľanie, vizuálne znázornenie produktov a ďalšie.

Odkaz na webovú stránku webbona.sk

Ak chcete zo svojej webovej lokality odkazovať na webovú stránku Webbona alebo odkazovať na webovú adresu Webbona, musíte dodržiavať tieto podmienky a obmedzenia. Odkazy na Webbona, jej produkty a služby musia byť uvedené ako obyčajný text s príslušným znením, ako napríklad „Kliknutím sem získate ďalšie informácie o Webbona.“ Bez písomného povolenia od oprávneného riaditeľa alebo viceprezidenta Webbona nie je povolené žiadne použitie loga, grafických prvkov alebo obchodného oblečenia Webbona. Ďalej je prísne zakázané: replikácia obsahu na lokalite (stránkach) Webbona; prezentácia zavádzajúcich alebo nepravdivých informácií o produktoch alebo službách Webbona; naznačovanie, že Webbona podporuje alebo sponzoruje vás, vaše produkty alebo služby; a odkazovanie na vašu stránku, kde vaša stránka obsahuje materiály, ktoré porušujú zákony alebo obsahujú obsah, ktorý by sa dal vykladať ako obscénny, hanlivý, hanlivý alebo inak nevhodný. Webbona si vyhradzuje právo kedykoľvek požadovať odstránenie odkazu. Musíte súhlasiť s odstránením odkazu ihneď po prijatí žiadosti Webbona. Ak vaše použitie spĺňa vyššie uvedené kritériá prepojenia, nevyžaduje sa žiadne písomné povolenie.

Infografika:

Ak chcete použiť infografiku zo stránky Webbona, uveďte kontext použitia a odošlite žiadosť o posúdenie na oficiálnu e-mailovú adresu.

Žiadosti o povolenie:

Ak sa vyžaduje písomné povolenie, uveďte kontext pre navrhované použitie materiálov chránených autorskými právami  Webbona. Na spracovanie vašej žiadosti počkajte minimálne dva (2) týždne. Ak si nie ste istí, či je potrebné povolenie, obráťte sa na kvalifikovaného právnika. Upozorňujeme, že Webbona si vyhradzuje právo zmeniť tieto zásady kedykoľvek bez upozornenia. Produkty, služby, webový obsah a súvisiace materiály Webbona (spoločne „Ponuky“) sú vlastníctvom Webbona a/alebo jej poskytovateľov licencií a všetky práva na takéto Ponuky si vyhradzuje Webbona/alebo jej poskytovatelia licencií.

Vyhlásenie o prístupnosti ( 'Accessibility' )

Robíme všetko pre to, aby sme zlepšili dostupnosť stránok Pravidelne kontrolujeme, či na našej webovej lokalite nie sú možné problémy s dostupnosťou. Naším cieľom je splniť usmernenia WCAG 2.1 AA vytvorené W3C. Ak máte problémy s používaním tejto lokality, ak máte súvisiacu otázku alebo ak narazíte na problém s prístupnosťou, kontaktujte nás s popisom problému, aby sme ho mohli ihneď vyriešiť! neváhajte a pošlite nám správu na support@webbona.com

Ďalšie informácie

Zásady ochrany osobných údajov – V spoločnosti Webbona s.r.o. („Webbona“), sme hrdí na náš záväzok chrániť vaše súkromie. Chceme, aby ste vedeli, ako budeme zhromažďovať, používať a zverejňovať osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

 • Pozrite si Zásady ochrany osobných údajov Webbona — klinite sem

 • Obchodné Podmienky služby – pre Webbona – kliknite sem

 • Zásady používania súborov cookie – stránka Webbona – kliknite sem

 • Reklamačný poriadok – kliknite sem

Informácie o autorských právach Produkty, služby, webový obsah a súvisiace materiály Webbona (spoločne „Ponuky“) sú vlastníctvom spoločnosti Webbona a/alebo jej poskytovateľov licencií a všetky práva v takýchto Ponukách si vyhradzuje spoločnosť Webbona a/alebo jej poskytovatelia licencií.

Dodatok k Všeobecným Obchodným Podmienkam

(pri kúpe e-kníh)

 • A) Týmto Webbona s.r.o. (ďalej len „Poskytovateľ“) chce poučiť spotrebiteľa (ďalej len „Objednávateľ“) o tom, že udeľuje súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy. B) a kúpou produktu/tovaru/e-knihy Poskytovateľ od Objednávateľa dostal výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a Poskytovateľ vyhlasuje, že Objednávateľ bol riadne poučení podľa písmena A).

 • Poskytovateľ poskytuje výlučne elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči

(pre tvorbu webových stránok)

Úvodné ustanovenia

 • Obchodná spoločnosť Webbona s.r.o., so sídlom Pod Bystercom 633/25, Drahovce 92241 SR, IČO: 53 277 899, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 47560/T (ďalej len ako „Poskytovateľ“), vydáva podľa ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka (ďalej len „ObZ“) tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) pre zmluvy o dielo, ktorých výsledkom je Poskytovateľom vytvorená webová stránka (ďalej v texte uvádzaná aj ako „dielo“) pre Objednávateľa a s tým spojený dohodnutý spôsob a rozsah jeho použitia Objednávateľom.

 • Tieto VOP platia pre zmluvné vzťahy uzatvorené medzi Poskytovateľom a každou fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou, ktoré v súlade s týmito VOP uzatvorila s Objednávateľom zmluvný vzťah, ktorého základom je právna úprava práv a povinností ohľadne vytvorenia webovej stránky
  Poskytovateľom podľa objednávky Objednávateľa (Objednávka a písomná zmluva o dielo ďalej spoločne označené ako „ZOD“).), a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto ZOD

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať znenie VOP

 • Objednávateľ berie na vedomie, že tieto VOP nie sú propagačným materiálom a že ich účelom je úprava zmluvných práv a povinností medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

 • Poskytovateľ prácu začína vždy až po vyslovení súhlasu Objednávateľa s Obchodnými Podmienkami Poskytovateľa, po vyslovení (podpisom) súhlasu s individuálnym špecifickým Návrhom Ponuky Tvorby Webstranky (ďalej len ako „Objednávka“) Poskytovateľa a po zaplatení vopred dohodnutej zálohy Objednávateľom Poskytovateľovi.

 • Cenová ponuka je platná do 30 dní. Ceny sú udávané v plnej výške, bez skrytých poplatkov.

 • Hotové vizuálne, materiály, míľniky sa pred ďalším krokom vždy posielajú Objednávateľovi na finálnu kontrolu, korektúru a schválenie. Ďalšie kroky Poskytovateľ zahajuje až po výslovnom písomnom (e mailom) odsúhlasení a potvrdení od Objednávateľa.

 • Z dôvodu špecifickosti niektorých projektov a objednávok Poskytovateľ nie je schopní ihneď obratom poslať presné nacenenie, preto vyžaduje od Objednávateľa všetky detailné informácie a podrobnosti pri osobnom alebo online stretnutí. Následne Objednávateľovi doručí nacenenie prostredníctvom e-mailu vo forme Návrhu Ponuky Tvorby Webstránky.

Vymedzenie základných pojmov

 • Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba – podnikateľ, vstupujúca do zmluvného vzťahu s Poskytovateľom na základe záväznej objednávky Objednávateľa (definovanej nižšie) a/alebo postupom podľa týchto VOP

 • Dielo alebo Webová stránka je dokument zvyčajne obsahujúci hypertext, obrázky, multimediálne a ďalšie prvky uložený obyčajne na webovom serveri prístupný prostredníctvom služby World Wide Web v sieti internet. Zobrazuje sa používateľovi pomocou webového prehliadača. Písané v značkovom jazyku HTML alebo XHTML, CSS, JavaScript a prenos prebieha pomocou protokolu HTTP. V redakčnom systéme (CMS) WordPress.

 • Dynamický obsah Webovej stránky sa generuje prostredníctvom skriptovacích jazykov (PHP) ktoré inštruujú webový server ako zostrojiť Webovú stránku. Ako zdroj dát slúži databáza na webovom servery.

 • Webový server  je Počítač, ktorý je zodpovedný za vykonávanie príkazov HTTP od klientov – programov zvaných webový prehliadač. Vykonaním požiadavky sa rozumie odoslanie webovej stránky. Webové stránky sú obvykle dokumenty HTML. Alebo, Počítačový program, ktorý vykonáva činnosti opísané vyššie.

 • Prístupovým právom je právo na znalosť a používanie príslušného mena a hesla na Webovom servery.

 • Tvorbou obsahovej štruktúry je tvorba názvov sekcií, názvov stránok, nadpisov stránok a zaradenie sekcií a stránok do obsahu tak, aby vytvorili štruktúrovaný obsah Webovej stránky, a aby sa zobrazili v príslušných menu Webovej stránky

 • Vložením obsahu je vloženie textov, obrázkov a ďalších prvkov na Webovú stránku z dodaných podkladov, vrátane naformátovania kvalitného zobrazenia stránky v posledných verziách webových prehliadačov

 • Tvorbou obsahu Webovej stránky je zmena vedúca k zmene jej obsahu, ktorá nie je dosiahnutá zmenou jej programového vybavenia alebo jej základného vzhľadu.

 • Vytvorenie diela alebo tvorba Webovej stránky je vytvorenie WordPress stránky pomocou technológií HTML, CSS, prípadne s použitím PHP, MySQL, JavaScript, a pluginov (dodatočných softwérov), a začlenenie Obsahu Webovej stránky dodaného Objednávateľom.

 • Obsahom Webovej stránky sú podklady ako najmä dokumenty, texty, obrázky, multimédiá dodané Objednávateľom

 • Objednávkou je písomný dokument vystavený Poskytovateľom za účelom potvrdenia záväzku realizácie prípravy Webovej stránky podľa požiadaviek Objednávateľa obsahujúci náležitosti podľa týchto VOP, ktorá za podmienok uvedených v týchto VOP je záväzne potvrdená Objednávateľom

Realizácia webovej stránky

 • Tieto VOP upravujú základné práva a povinnosti Objednávateľa a Poskytovateľa, ktoré vzniknú spôsobom upraveným v týchto VOP.

 • V Objednávke je možné záväzne dohodnúť aj ďalšie objednané služby Objednávateľa ako najmä údržbu Webovej stránky spočívajúcou s:

a) vykonaním pravidelnej aktualizácie alebo programového alebo vzhľadu Webovej stránky;
b) poradenskou a klientskou podporou v rozpätí nad rámec hodín zahrnutých v cene Objednávky;
c) inštaláciou Webovej stránky na webový server (pod podmienkou poskytnutia nevyhnutných
prístupových práv Poskytovateľovi);
d) tvorbou Obsahu Webovej stránky systému;
e) upgrade-om Webovej stránky po jeho zhotovení;
f) prípravou jazykových mutácii Webovej stránky

 • Zhotovenie Webovej stránky môže pozostávať z časového harmonogramu pozostávajúceho z viacerých fáz (tzv. milestones), ktorých časové a cenové vyjadrenie je obsiahnuté v Objednávke alebo písomne dohodnuté medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

 • Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po záväznom potvrdení Objednávky, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od jej záväzného potvrdenia, poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť pre potreby vyhotovenia Webovej stránky, najmä dodanie Obsahu Webovej stránky, potrebnej na jej riadne vytvorenie, tak aby proces jej realizácie mohol prebiehať plynulo a bez zbytočných prestojov.

 • V prípade, ak sa Objednávateľ omešká s poskytnutím podkladov, predĺži sa čas vytvorenia Webovej stránky, prípadne jej jednotlivých častí v zmysle časového harmonogramu alikvotne o pracovné dni tohto omeškania Objednávateľa.

Objednávka a vznik zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom

 • Poskytovateľ na základe nezáväzného telefonického dopytu a/alebo vo forme e-mailového dopytu a/alebo po predchádzajúcej osobnej komunikácii s Objednávateľom a/alebo iným medzi Poskytovateľom a Objednávateľom zaužívaným spôsobom vystaví na základe špecifikácii zadaných a dojednaných s Objednávateľom Objednávku, ktorá bude obsahovať predovšetkým nasledovné náležitosti:

a) špecifikácia Objednávateľa;
b) špecifikácia Poskytovateľa,
c) špecifikáciu Diela, teda rozpis a špecifikáciu jeho jednotlivých fáz a doplnkových produktov a služieb s tým súvisiacich;
d) špecifikácia ceny za Dielo a ostatné doplnkové produkty a služby a zároveň rozpis cien za
jednotlivé fázy vyhotovenia Diela a jeho predbežnú výslednú cenu;
e) časový harmonogram, platobné a dodacie podmienky za jednotlivé fázy vyhotovenia Diela;
f) počet hodín grafických a/alebo programátorských prác zahrnutých v celkovej cene za realizáciu Diela;
g) ďalšie dojednania ako špecifikácia rozsahu Obsahu Webovej stránky dodaného Objednávateľom;
h) prílohou je aj cenník za jednotlivé služby, dodatkové služby a ďalšie produkty poskytované
Poskytovateľom

 • K vzniku záväzného zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom dochádza momentom, kedy dôjde k záväznému potvrdeniu Objednávky vystavenej Poskytovateľom zo strany Objednávateľa.

 • Pod záväzným potvrdením Objednávky sa rozumie opatrenie tohto dokumentu vystaveného Poskytovateľom pečiatkou alebo uvedením obchodného mena Objednávateľa spolu s jej podpisom štatutárnym orgánom Objednávateľa, prípadne osobou, z ktorej pracovnej pozície alebo zaradenia je obvyklé očakávať, že záväzné potvrdenie Objednávky vrátane jej cenového rozsahu patrí do jej kompetencie

 • Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní ZOD. Náklady vzniknuté Objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, v súvislosti s Objednávkou (bankové poplatky, náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónny hovor) znáša Objednávateľ.

 • Objednávateľ potvrdením Objednávky potvrdzuje, že:

a) ním poskytnuté údaje sú správne vyplnené a pravdivé, za čo berie plnú zodpovednosť;
b) tieto VOP si prečítal, porozumel im a plne súhlasí s týmito VOP, ako aj so všetkými údajmi a záväzkami plynúcimi mu zo zmluvného vzťahu založeného podľa týchto VOP

Časový harmonogram realizácie webovej stránky

 • Ak nie je týmito VOP alebo v ZOD ustanovené inak, Poskytovateľ vyhotoví Dielo resp. jeho jednotlivé fázy pre Objednávateľa na základe medzi nimi v Objednávke/ZOD stanoveného časového harmonogramu.

 • Stanovený časový harmonogram plnenia sa môže predĺžiť o toľko pracovných dní, v ktorých nebude možné pokračovať vo vykonávaní prác na Diele z dôvodov potreby doručenia potrebných informácií, dodatočne vyžiadaných pokynov Objednávateľa, dodanie obsahu Webovej stránky, prípadne o dobu omeškania s čiastkovým prevzatím fázy realizácie Diela, alebo počas trvania vis major (katastrofa, mimoriadna situácia, núdzový stav, krízový stav, doba karantény u Poskytovateľa a pod.), o čom upovedomí a/alebo vyzve Poskytovateľ Objednávateľa prostredníctvom nimi zaužívanou formou komunikácie.

Realizácia a prevzatie diela

 • Poskytovateľ po vyhotovení každej jednotlivej fázy vyhotovenia Diela informuje Objednávateľa, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo inej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom zaužívanej formy komunikácie.

 • Poskytovateľ je povinný sprístupniť vyhotovenú fázu Diela na kontrolu Objednávateľovi, pričom o kontrole a odsúhlasení zrealizovanej fázy Diela bez zbytočného odkladu, nie však neskôr než do troch (3) pracovných dní, si Objednávateľ a Poskytovateľ potvrdia v čiastkovom protokole, v ktorom sa zaznamenajú prípadné pripomienky alebo požiadavky Objednávateľa na zmenu realizácie Diela. Ak požadované zmeny podľa predchádzajúcej vety znamenajú prekročenie časového rámca grafických a/alebo programátorských prác Poskytovateľa, ktoré sú zahrnuté podľa ZOD v cene Diela, tak Poskytovateľ buď priamo, prípadne dodatočne prostredníctvom elektronickej pošty alebo inej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom zaužívanej formy komunikácie, informuje Objednávateľa o zmene /navýšení/ponížení ceny Diela, ktoré si vzájomne potvrdia buď priamo v rámci čiastkového protokolu, alebo dodatočne vo forme e-mailu, alebo iným medzi nimi zaužívaným spôsobom komunikácie.

 • Čiastkový preberací protokol okrem všeobecných formálnych náležitostí obsahuje:

a) špecifikáciu odovzdávaného diela, resp. fázy vyhotoveného Diela, čiže opis postupu, použitých komponentov a pod.;
b) pripomienky Objednávateľa, ak tak uzná Objednávateľ za vhodné, ktoré budú slúžiť buď k ďalšiemu postupu v rámci ďalšej fázy vyhotovovaného Diela alebo k zmene odovzdávaného Diela;
c) prípadné vyčíslenie ceny diela o to, čo prevyšuje základnú stanovenú cenu Diela.

 • V prípade, ak Objednávateľ má pripomienky k odovzdávanej fáze Diela, spíše ich do čiastkového protokolu a tento zašle zaužívaným spôsobom potvrdený Poskytovateľovi.

 • Poskytovateľ je povinný v lehote troch (3) pracovných dní sa k nemu vyjadriť a dojednať spolu s Objednávateľom ďalší postup

 • V prípade, ak Objednávateľ nemá žiadne pripomienky, je povinný na základe lehoty troch (3) pracovných dní podpísať čiastkový protokol z vyhotovenej fázy Diela.

 • Podpísaním čiastkového preberacieho protokolu bez pripomienok Objednávateľa sa predmetná fáza Diela považuje za odsúhlasenú a Poskytovateľ je oprávnený postupovať v ďalšej fáze realizácie Diela podľa týchto VOP a Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi na základe uvedeného vystavenú čiastkovú faktúru. Do doby obdŕžania úhrady čiastkovej faktúry podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ oprávnený pozdržať realizáciu ďalšej fázy Diela.

 • Pokiaľ Objednávateľ nesúhlasí alebo má pripomienky týkajúce sa vyhotovenej fázy Diela, je povinný ich bez zbytočného odkladu konzultovať s Poskytovateľom, tak ako je uvedené v týchto VOP.

 • Pokiaľ nie je ustanovené v týchto VOP alebo v ZOD inak, a v prípade, ak Poskytovateľ postupoval na základe Objednávateľom zadaných inštrukcií, týchto VOP, ZOD a Objednávateľ nie je spokojný s výsledkom predmetnej fázy vyhotovenia Diela a odoprel podpísať čiastkový protokol a nedošlo k inej dohode medzi Poskytovateľom a Objednávateľom v dodatočnej lehote 30 kalendárnych dní najmä z dôvodu na strane Objednávateľa, Poskytovateľ je oprávnený po predchádzajúcom oznámení písomne odstúpiť od ZOD a patrí mu odmena v zmysle ZOD za túto fázu Diela, ktorú vyhotovil a nedošlo k jej prevzatiu a taktiež náhrada škody, ktorá mu týmto vznikla.

 • Pokiaľ sa Objednávateľ nijakým spôsobom nevyjadrí k vyhotovenej fáze Diela podľa tohto článku, týchto VOP a ani po písomnej alebo e-mailovej výzve Poskytovateľa do štyroch (4) pracovných dní, považuje sa odovzdanie fázy vyhotovenia Diela za Objednávateľom odsúhlasené, akceptované, schválené a prevzaté.

 • Pred finálnym dokončením Diela Poskytovateľ umožní Objednávateľovi vyskúšať si testovaciu prevádzku Webovej stránky umiestnenej na pod-doméne Poskytovateľa. Po odprezentovaní testovacej prevádzky Webovej stránky Poskytovateľ a Objednávateľ si potvrdia stav Webovej stránky v čiastkovom protokole, na ktorý sa vzťahujú primerane vyššie uvedené ustanovenia VOP

 • Ak po odprezentovaní testovacej prevádzky Webovej stránky nie sú ďalšie pripomienky zo strany Objednávateľa, tak Poskytovateľ predloží finálny preberací protokol o dodaní Webovej stránky, ktorý bude obsahovať špecifikáciu odovzdávaného Diela a všetkých jeho fáz, čiže opis postupu, použitých komponentov, pripomienok, zmien a zapracovaní pripomienok Objednávateľa. Objednávateľ je povinný podpísať finálny preberací protokol o dodaní Webovej stránky podľa predchádzajúcej vety v lehote troch (3) pracovných dní . Podpisom finálneho preberacieho protokolu sa považuje celé Dielo za finálne odovzdané a prebraté Objednávateľom

 • Po finálnom prevzatí Diela akékoľvek požiadavky Objednávateľa na Poskytovateľa ohľadne zmeny, úpravy, doplnenia Obsahu Webovej stránky sa riadia všeobecným cenníkom Poskytovateľa dostupným na jeho webovom sídle, ibaže osobitná písomná dohoda medzi Objednávateľom a Poskytovateľom alebo ich dohoda obsiahnutá v ZOD obsahuje odlišné dojednania v tomto smere.

Cena

 • Pokiaľ nie je v týchto VOP a v ZOD ustanovené alebo upravené inak, za vyhotovenie Diela, jeho jednotlivej fázy, alebo za iné dodatkové služby, produkty alebo tovar, ktoré si Objednávateľ objednal na základe ZOD, alebo vznikli na základe týchto VOP, je Objednávateľ povinný Poskytovateľovi zaplatiť cenu v sume vyfakturovanej Poskytovateľom a akceptovanej Objednávateľom v ZOD alebo na základe týchto VOP.

 • Cena sa môže zvýšiť v závislosti od dodatočných požiadaviek Objednávateľa spôsobom a v prípadoch uvedených v týchto VOP.

Platobné podmienky

 • Objednávateľ vykonáva platbu(y) v mene Euro, pokiaľ nie je v ZOD medzi Poskytovateľom a Objednávateľom dohodnuté inak

 • Celková cena Diela bude uhrádzaná postupne v závislosti od odovzdania a prevzatia jednotlivých fáz vyhotovenia Diela podľa týchto VOP, ZOD.

 • Poskytovateľ vystaví Objednávateľovi daňový doklad, t.j. faktúru, a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu Objednávateľa, prípadne poštou na jeho adresu, ktorú Objednávateľ uviedol v ZOD. Poskytovateľ je ne-platcom DPH na Slovensku

 • Faktúra slúži ako daňový doklad, pokiaľ sa Poskytovateľ s Objednávateľom nedohodli písomne inak.

 • Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňových a účtovných právnych predpisov platných v Slovenskej republike

 • Prvá úhrada ceny Diela bude uhradená do štrnástich (30) kalendárnych dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry, ktorú Poskytovateľ vystaví do troch (3) pracovných dní odo dňa podpísania ZOD Poskytovateľom a Objednávateľom alebo podpísania osobitého dojednania o cene Diela alebo jednotlivej fázy tvorby Webovej stránky (ďalej len ako „Záloha“).

 • Druhú a ďalšie úhrady bude uhrádzať Objednávateľ vždy po prevzatí jednotlivých fáz Diela, pričom Poskytovateľ vystaví faktúru za plnenie a prevzatia jednotlivých fáz Diela, a to tri (3) pracovné dni odo dňa prevzatia jednotlivej fázy Diela a takáto faktúra bude uhradená do štrnástich (15) kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry.

 • Pokiaľ sa Poskytovateľ s Objednávateľom nedohodnú inak, Poskytovateľ doručí vystavenú faktúru prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu Objednávateľa. Takáto faktúra sa považuje za doručenú jej odoslaním Objednávateľovi.

 • Objednávateľ uhradí jednotlivé faktúry za cenu Diela na bankový účet Poskytovateľa, ktorý mu tento
  oznámi prostredníctvom elektronickej pošty, písomne, telefonický alebo iným vhodným a medzi nimi zaužívaným spôsobom.

Práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa

 • Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas, podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s o ZOD a týmito VOP.

 • Poskytovateľ a Objednávateľ sa dohodli, že pri vykonaní Diela si poskytnú navzájom všetku potrebnú súčinnosť, ktorá sa od nich vyžaduje pre naplnenie predmetu a účelu týchto VOP a ZOD, na základe ktorých bol zmluvný vzťah medzi nimi uzavretý.

 • Poskytovateľ je povinný informovať Objednávateľa priebežne o stave vykonaných prác na Diele a tiež informovať ho o každej zmene alebo prekážke, ktorá má alebo môže mať vplyv na zhotovenie Diela.

 • Poskytovateľ bude pri zhotovovaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa
  dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, autorské práva, technické normy a podmienky ich zmluvného vzťahu podľa ZOD a týchto VOP. Poskytovateľ sa bude riadiť najmä ZOD, východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa a ich písomne potvrdenými dohodami a týmito VOP.

 • Objednávateľ je povinný riadne a včas za vykonané Dielo zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu za vyhotovenie každej fázy Diela. V prípade ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, Poskytovateľ zašle Objednávateľovi prostredníctvom e -mailu upomienku s dodatočnou lehotou na zaplatenie. Ak nedôjde k uhradeniu faktúry v tejto dodatočnej lehote, Poskytovateľ je oprávnený prerušiť zhotovovanie Diela, pričom Poskytovateľ je povinný o takejto skutočnosti informovať Objednávateľa prostredníctvom e-mailu.

 • Objednávateľ je povinný reagovať na výzvy Poskytovateľa k poskytnutiu súčinnosti, najmä dodanie Obsahu Webovej stránky a to v najkratšom čase a technicky dostupným a zaužívaným spôsobom.

Autorské práva

 • Objednávateľ vyhlasuje, že všetky ním poskytnuté podklady k vytvoreniu Obsahu Webovej stránky nezasahujú nelegálnym spôsobom do autorských práv iných osôb.

 • Zodpovednosť za právnu čistotu a dodržiavanie autorských práv a práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva materiálov (textov, obrázkov, počítačových programov, animácií, prezentácií, a iných zdrojov) dodaných Objednávateľom nesie Objednávateľ.

 • Objednávateľ zaplatením celej ceny za vytvorenie Diela nadobudne výlučné právo používať Dielo ako internetovú stránku výlučne pre svoje potreby.

 • Akékoľvek iné použitie Diela akoukoľvek treťou osobou majetkovo neprepojenej s Objednávateľom alebo jeho časti podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Poskytovateľa, pričom za každé takto odsúhlasené použitie má Poskytovateľ nárok na primeranú odmenu.

 • V prípade, ak kedykoľvek po finálnom odovzdaní Diela dôjde zo strany Objednávateľa k sprístupneniu zdrojového a strojového kódu Webstránky inej osobe, než majetkovo a/alebo personálne prepojenej s Objednávateľom, tak na takéto sprístupnenie a ďalšie používanie Webstránky touto treťou osobou (a to aj v prípade použitia Webstránky v nepatrne modifikovanej podobe, resp. v inej jazykovej mutácii, vyžaduje sa predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa. V opačnom prípade má Poskytovateľ nárok na náhradu škody a to vo forme ušlého zisku určeného výškou celkovej ceny Diela dohodnutej v ZOD

 • Poskytovateľ je vlastníkom autorských práv vyhotoveného Diela. Poskytovateľ po dohode s Objednávateľom má právo na umiestnenie svojho copyrightu v pätičke webového systému (vyhotoveného a sprevádzkovaného Diela) v súlade s Autorským zákonom.

Odstúpenie od zmluvy (storno)

 • Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od ZOD ak:

a) objednávateľ dodá Poskytovateľovi Obsah Webovej stránky, t.j. najmä, nie výlučne obrazový, zvukový, alebo zvukovoobrazový materiál, texty, popisky, obrázky, programy, alebo prezentácie, ktoré majú byť použité na zhotovenie stránky, jej úpravu, zmenu, alebo dokončenie, ktoré svojím obsahom, grafickým spracovaním, alebo účelom, na ktorý majú byť použité, porušujú právne predpisy SR alebo platné medzinárodné predpisy, ktorými je viazaná SR, alebo ktorých obsah, vyhotovenie, alebo úroveň zobrazenia , je v rozpore s dobrými mravmi a Poskytovateľ ho vyzval na odstránenie uvedených vád v lehote 30 dní, a on tieto vady neodstránil ani v uvedenej lehote 30 dní, pričom Poskytovateľ má nárok na náhradu škody mu týmto spôsobenú v plnej výške;

b) Objednávateľ porušuje ustanovenia dohodnuté v ZOD alebo VOP, po tom čo ho Poskytovateľ vyzval na nápravu v lehote 30 dní od doručenia výzvy a tento stav pretrváva, alebo ak Objednávateľ opakovanie porušuje hrubým spôsobom dojednania dohodnuté v ZOD alebo VOP aj napriek opakovanej výzve Poskytovateľa, tak tento má nárok na náhradu škody mu týmto spôsobenú v plnej výške;

c) ak vopred upozornil Objednávateľa na možnú nezhodu softvéru, alebo iných komponentov dodaných mu Objednávateľom so softvérom, alebo komponentmi potrebnými na vyhotovenie, úpravu, alebo zmenu Webovej stránky ak by taká nezhoda mohla spôsobiť narušenie podstatných úžitkových vlastností Webovej stránky jej funkčnosť, kvalitu a úroveň zobrazenia, alebo funkčnosť iných aplikácií použitých pri tvorbe Webovej stránky a Objednávateľ na použití takého softvéru, alebo komponentov naďalej trvá a Objednávateľ ani v dodatočnej 30 dňovej lehote neuviedol nápravu tohto stavu po tom, čo ho nato Poskytovateľ vyzval. Týmto nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody, ktorá mu týmto vznikne;

d) v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní 30 dní od splatnosti vystavenej faktúry Poskytovateľa podľa týchto VOP alebo ZOD alebo iného ich osobitého dojednania, Poskytovateľ vyzve Objednávateľa aby bezodkladne uhradil predmetnú faktúru. V prípade, ak Objednávateľ túto faktúru do 30 dní od doručenia výzvy neuhradí, má Poskytovateľ právo odstúpiť od ZOD, pričom má nárok na náhradu škody s tým spojenú v plnej výške

 • V prípade odstúpenia od Objednávky zo strany Poskytovateľa z dôvodov uvedených v ZOD a v týchto VOP, má tento nárok okrem dojednaného práva na náhradu škody aj nárok na alebo náhradu nákladov a výdavkoch spojených s grafickými a/alebo programátorskými prácami, ktoré vynaložil do momentu odstúpenia od ZoD a ktoré nie sú kryté Zálohou alebo čiastkovou faktúrou vystavenou podľa jednotlivých fáz realizácie Webovej stránky.

 • Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od ZoD iba v prípade, ak by omeškanie Poskytovateľa presiahlo viac ako 30 dní oproti termínom záväzne dojednanými v ZoD a bol na Poskytovateľ písomne upozornení Objednávateľom s márnym uplynutím dodatočne poskytnutej 30 dňovej lehoty na nápravu.

 • Odstúpenie od ZOD musí Objednávateľ urobiť formou e-mailu alebo písomnou formou a odoslaním na korešpondenčnú alebo e-mailovú adresu Poskytovateľa a musí obsahovať: (i) identifikáciu kupujúceho; (ii) číslo a dátum Objednávky; (iii) presnú špecifikáciu vyhotoveného Diela alebo jeho jednotlivej fázy; (iv) spôsob a číslo bankového účtu Objednávateľa; (vi) špecifikáciu vady alebo dôvodu, pre ktorý odstupuje, ak to okolnosti odstúpenia od ZOD vyžadujú

 • Potvrdením doručenia oznámenia o odstúpení sa zmluvný vzťah založený ZoD ruší

 • Poskytovateľ nezodpovedá za vady vzniknuté zásahom do programového vybavenia ani dizajnu Diela alebo za vady na strane webového servera, ani za vady vzniknuté nesprávnou tvorbou obsahu.

 • Ak nie je v týchto VOP alebo v ZOD uvedené inak, platia pre odstúpenie od ZOD všeobecné záväzne ustanovenia Obchodného zákonníka platného v Slovenskej republike.

 • Prosím prejdite si náš reklamačný poriadok

Ďalšie ustanovenia

 • Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku neoprávneného zásahu tretích osôb do jeho Webovej stránky, alebo v dôsledku použitia Webovej stránky Poskytovateľa v rozpore s jej účelom

 • Poskytovateľ a Objednávateľ sa dohodli, že písomná korešpondencia súvisiaca so ZOD musí byť druhej zmluvnej strane doručená elektronickou poštou alebo doporučene prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa).

 • Objednávateľovi sa korešpondencia doručuje na adresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená v Objednávke alebo v jeho užívateľskom účte, alebo poštou.

 • Správa sa považuje za doručenú: (i) v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server, pričom integrita správ zasielaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom, (ii) v prípade doručovania prostredníctvom Poskytovateľa poštových služieb doporučene s doručenkou, (iii) v prípade, ak Objednávateľ odmietol zásielku prevziať, alebo ju neprevzal v štandardnej odbernej lehote doručovateľa, alebo kedy doručovateľ vrátil Poskytovateľovi zásielku ako nedoručenú́, pričom Poskytovateľ nemôže doručenie ovplyvniť̌ ani po vynaložení ́ odbornej starostlivosti.

Záverečné ustanovenia

 • Prípadné spory sa budú snažiť Poskytovateľ s Objednávateľom riešiť vzájomnou dohodou. V prípade, že medzi Poskytovateľom a Objednávateľom nedôjde k dohode, bude rozhodovať súd príslušný podľa zák. č. 160/2015 Z.z., Civilný sporový poriadok v znení ́ neskorších predpisov.

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto VOP, alebo ich nahradiť novým znením
  zverejnenom na webovom sídle Poskytovateľa – www.webbona.sk spolu s uvedením dňa, odkedy tieto vstúpia do platnosti a účinnosti.

 • Odo dňa účinnosti nových VOP sa tieto budú vzťahovať na všetky zmluvné vzťahy, ktoré im podliehajú a ktoré sú v platnosti v deň ich účinnosti.

 • Písomnou dohodou medzi Poskytovateľom a Objednávateľom môže byť použitie týchto VOP alebo ich častí vylúčené.

 • Poskytovateľ s Objednávateľom vyhlasujú, že s obsahom týchto VOP súhlasia, prečítali si ich a porozumeli ich výkladu a obsahu, a berú na vedomie záväznosť pre nich vyplývajúcu.

 • Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2021 a sú zverejnené na webovom sídle Poskytovateľa - www.webbona.sk

Posledná aktualizácia: 17.06.2022