Zmluva o spolupráci a Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti

webbona
13. júna 2022

Pracovné verzie Zmluvy o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií (NDA) a Zmluvy o spolupráci (outsourcing).

Stiahnuť eKnihu

Zmluva o spolupráci a Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti

Zmluvy sú pripravené tak, aby pokrývali čo najširšie spektrum zmluvných vzťahov s Vašimi dodávateľmi a aby v nich okrem doplnenia údajov o Vašom obchodnom partnerovi nebolo potrebné robiť žiadne ďalšie úpravy.


Všetky potrebné špecifikácie (špecifikácia diela, termín jeho odovzdania a spôsob, akým bude odovzdané, cena za dielo, lehota splatnosti, spôsob úhrady) budú doplnené v prílohe k Zmluve o spolupráci, a teda pri konkrétnej spolupráci bude potrebné dohodnúť s Vašim obchodným partnerom len obsah prílohy k Zmluve o spolupráci, pričom NDA a samotná Zmluva o spolupráci sa len podpíšu (bez potreby ich dodatočných úprav).

Zmluva s externými dodávateľmi Vašej spoločnosti

Vašim obchodným partnerom – dodávateľom môžete dokumenty poslať vo formáte pdf (ak chcete, môžete ich poslať už z Vašej strany podpísané) s tým, že jediný dokument, na obsahu ktorého sa budete musieť dohodnúť je príloha k Zmluve o spolupráci. Týmto spôsobom to môžete Vašim dodávateľom aj vysvetliť, t.j. že NDA a Zmluva o spolupráci sú štandardné dokumenty, ktoré pri spolupráci vždy používate a príloha je osobitný dokument, v ktorej možno dohodnúť špecifiká spolupráce.

Upozorňujeme, že Zmluvu o spolupráci je potrebné podpísať pri každej osobitnej spolupráci s Vašim dodávateľom. Ak sa Vám niektorí dodávatelia osvedčia a bude pre Vás nepraktické podpisovať vždy Zmluvu o spolupráci nanovo, môžete jej znenie upraviť tak, aby platila ako rámcová zmluva platná pre každý ďalší osobitný kontrakt uzatvorený s konkrétnym dodávateľom.  V takomto prípade (t.j. v prípade že sa s dodávateľom dohodnete na ďalšej spolupráci) bude potrebné podpísať nanovo len novú prílohu s uvedením čísla prílohy a špecifikáciou detailov ďalšej spolupráce.

Pokiaľ ide o NDA, túto stačí podpísať na začiatku vzťahu s konkrétnym dodávateľom – jej ustanovenia sa totiž vzťahujú na všetky zmluvy, ktoré budú uzatvorené medzi Vašou spoločnosťou a konkrétnym dodávateľom.

Mlčanlivosť ohľadom diela

V zmluvách, ktoré majú byť uzatvorené s externými dodávateľmi, je obsiahnutý základný rámec úpravy vzťahov, pričom pred začiatkom konkrétnej spolupráce si môžete sami do zmluvy doplniť obsah záväzku/činnosti, ktorú má splniť/vykonať externý dodávateľ. Zároveň externý dodávateľ poskytne Vašej spoločnosti licenciu na používanie diela a zaviaže sa na zachovávanie mlčanlivosti o dôverných informáciách týkajúcich sa zmluvného vzťahu medzi Vami a externým dodávateľom.

Ak by negociácie s niektorým Vašim dodávateľom trvali dlhšiu dobu, pričom z Vašej strany dôjde už v tomto štádiu k poskytnutiu informácií, ktoré považujete za dôverné, odporúčame, aby ste ako prvú zaslali dodávateľovi na podpis NDA. Aj pre prípad, že by ste sa nedohodli na ďalšej spolupráci, budete mať zabezpečené, že dodávateľ je zmluvne zaviazaný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré ste mu poskytli počas Vašich negociácii.

Niekoľko právnych základov

NDA a Zmluvu o spolupráci nie je potrebné podpisovať naraz, každá je platná aj samostatne. To znamená, že NDA je platná aj pre prípad, ak by ste s konkrétnym dodávateľom neskôr neuzatvorili zmluvu o spolupráci.

Dokumenty je možné podpísať aj elektronicky (napríklad vložením naskenovaného podpisu). Pečiatka na zmluve nemusí byť, ak ale chcete, môžete ju do zmluvy vložiť (aj elektronicky). Taktiež postačí, ak budete mať zmluvy „len“ vo forme elektronickej kópie. Odporúčame Vám uložiť si pri každom dodávateľovi podpísané naskenové kópie zmlúv ako aj emaily, na základe ktorých Vám Vaši obchodní partneri podpísané dokumenty zaslali.

Medzi výhradné osobnostné práva autora totiž podľa slovenského práva okrem iného patrí aj právo na autorstvo k dielu, pričom tohto práva sa autor nemôže vzdať. Preto aj v prípade, ak autora diela zaviažeme k tomu, aby zachovával mlčanlivosť ohľadom diela, podľa slovenského práva nemožno vylúčiť, že sa autor bude domáhať toho, aby bol označený ako autor diela. Ak Váš externý dodávateľ nami formulovaný zmluvný zákaz ohľadom uvádzania autorstva k dielu poruší, môže byť komplikované primäť ho k tomu, aby upustil od porušovania tohto zákazu.

Aj napriek vyššie popísaným rizikám však je z nášho pohľadu odporučenia hodné zaregulovať fungovanie vzťahov Vašej spoločnosti a jej externých dodávateľov. Takáto zmluvná úprava bude slúžiť nielen ako prevencia sporov do budúcnosti, ale pre prípad eventuálneho sporu nám poslúži ako dôkaz o tom, že druhá strana s nami navrhovanou úpravou vyjadrila svoj výslovný súhlas a prejavila tak vôľu byť obsahom dohody viazaná.

My vždy odporúčame, aby ste si svoje obchodné zmluvy pred odoslaním skontrolovali u svojho právnika.


Vzor Zmluvy s externými dodávateľmi a ako bonusový dokument Non-Disclosure Agreement

Hľadáte najlepší spôsob ochrany informácií medzi Vašimi partnermi alebo outsourcovat Vaše zlužby a podložiť ich solídnou zmluvou?
  • Podľa slovenského práva
  • Pripravené tak, aby pokrývali čo najširšie spektrum zmluvných vzťahov s Vašimi dodávateľmi
  • Okrem doplnenia údajov o Vašom obchodnom partnerovi nie je potrebné robiť žiadne ďalšie úpravy.
  • S Vašim obchodným partnerom dohodnete len obsah prílohy k Zmluve o spolupráci
  • NDA a samotná Zmluva o spolupráci sa len podpíšu (bez potreby ich dodatočných úprav)
Získať knihu

Získajte Zmluvu o spolupráci ešte dnes

Zmluva o spolupráci bola zhotovená v slovenskej advokáckej kancelárii

Náklady sú minimálne v porovnaní stým ak by Vám ju právnik vytvoril od začiatku.

Balík outsourcingu

Pre začiatočníkov, freelancerov a dizajnérske agentúry
  • Vzor zmluvy o spolupráci (o dielo) + príloha k Zmluve o spolupráci
  • Vzor zmluvy zachovávania mlčanlivosti
  • V slovensko-anglickej jazykovej verzii
  • Dôkladne skontrolované právnikmi
  • Vhodné pre outsourcing služieb

Obmedzte náklady na prípravu zmluvnej dokumentácie

Stiahnite si kópiu súboru Zmluvy o spolupráci za 99€ a získajte Zmluvu o zachovávaní mlčanlivosti ako bonus
Stiahnite si dokument teraz